Strona główna SMIL Strona główna SMIL

MAZOWIECKI KLASTER LOTNICZY - AVIATION MAZOVIA

30 maja 2008 roku na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej odbyło się spotkanie założycielskie Mazowieckiego Klastra Lotniczego AVIATION MAZOVIA.

OFICJALNA STRONA
Mazowieckiego Klastra Lotniczego AVIATION MAZOVIA

Na skutek podpisania porozumienia osoby zebrane na spotkaniu powołały do życia MAZOWIECKI KLASTER LOTNICZY - AVIATION MAZOVIA w skład którego weszły następujące firmy i instytucje:

 • Awis Art
 • Polmotor Aviation
 • Sky Poland
 • Solaris Group Aviation & Wind
 • Stowarzyszenie Mechaników Lotniczych
 • Stowarzyszenie Młodych Inżynierów Lotnictwa
 • Theor Sp. z o.o.
 • Trac Tool Design Polska Sp. z o.o.

Partnerem Mazowieckiego Klastra Lotniczego na zasadach doradczych został Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej reprezentujący Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele Biura Marszałka Województwa Mazowieckiego, wyrażając tym samych chęć współpracy Biura Marszałka z Mazowieckim Klastrem Lotniczym.

Celem Mazowieckiego Klastra Lotniczego AVIATION MAZOVIA jest sformalizowanie działalności firm i instytucji o profilu lotniczym i pokrewnym oraz zajmujących się energetyką odnawialną (elektrownie wiatrowe) na Mazowszu, zarówno produkcyjnych jak i usługowych tak, aby mogły osiągnąć jak najbardziej optymalne warunki rozwoju, nie zacierając między nimi aspektu konkurencji.

Szczególny priorytet w ramach Klastra posiadać będą działania firm produkcyjnych z racji wysokiej wartości dodanej wytwarzanych produktów (produkty cechujące się znacznym zaawansowaniem technologicznym zarówno na poziomie produkcji jak i wyrobu finalnego).

Mazowiecki Klaster Lotniczy adresowany jest przede wszystkim do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Choć nie zamyka się na współpracę z dużymi przedsiębiorstwami, to właśnie w pierwszej kolejności ma służyć małym i średnim, aby podnosząc ich konkurencyjność na rynku dążyć do zmniejszenia różnicy możliwości jakimi dysponują obecnie w porównaniu z możliwościami dużych przedsiębiorstw lotniczych Mazowsza.

Misja

Misją Mazowieckiego Klastra Lotniczego AVIATION MAZOVIA jest:

Wspieranie rozwoju przemysłu małych i średnich przedsiębiorstw lotniczego Mazowsza, poprzez stworzenie mazowieckiej sieci współpracy tychże przedsiębiorstw, samorządu terytorialnego, uczelni wyższych i instytucji otoczenia biznesu.

Do priorytetowych działań, które będą podejmowane w najbliższej przyszłości, w ramach działalności Klastra należą:

 • Budowa mechanizmów wzmacniających potencjał badawczo - rozwojowy i innowacyjny regionu w zakresie technologii lotniczych
 • Promocja Mazowieckiego Klastra Lotniczego AVIATION MAZOVIA
 • Przygotowywanie kadr oraz ich kompetencji pod kątem potrzeb sektora lotniczego
 • Dostosowywanie programów studiów mazowieckich uczelni do potrzeb rynku w powyższym zakresie
 • Aktywne współdziałanie z jednostkami naukowymi i badawczo - rozwojowymi
 • Budowa Mazowieckiego Parku Technologii Lotniczych
 • Stworzenie platformy współpracy instytucji naukowych i badawczo - rozwojowych z przedsiębiorstwami
 • Stworzenie platformy i mechanizmów komercjalizacji i wdrażania wyników badań naukowych w zakresie lotnictwa do produkcji lotniczej
 • Pozyskiwanie funduszy na bieżącą działalność Mazowieckiego Klastra Lotniczego AVIATION MAZOVIA oraz jego dynamiczny i stały rozwój
 • Realizowanie szkoleń, wparcia i doradztwa specjalistycznego
 • Aktywne współdziałanie w ramach realizowanej działalności handlowej
 • Wymiana informacji, wpieranie rozwoju i innowacyjności branży
 • Promocja i marketing klastra i regionu w wymiarze ponadnarodowym

Zakres

 • Płatowce
 • Kompozyty
 • Osprzęt lotniczy
 • Przyrządy (radary, elektronika, glass cockpit)
 • Silniki (produkcja i remonty)
 • Wyposażenie przemysłu kosmicznego (elementy składowe satelitów, silniki jonowe)
 • Elementy wiatrowni (łopaty, kołpaki)

Partnerstwo Mazowieckiego Klastra Lotniczego AVIATION MAZOVIA to:

 • Stowarzyszenie Młodych Inżynierów Lotnictwa
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Samorządy lokalne (Powiaty: warszawski, radomski, płocki)
 • Uczelnie Wyższe (Politechnika Warszawska MEiL)
 • Instytuty i organizacje naukowe (Instytut Lotnictwa, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych)
 • Firmy produkcyjne oraz usługowe branży lotniczej z terenu Województwa mazowieckiego
 • Firmy produkcyjne oraz usługowe branży energetyki odnawialnej

Przedsiębiorstwa i instytucje pragnące przystąpić do MKL prosimy o kontakt pod adresem klaster@smil.org.pl.

Zapraszamy serdecznie

Zespół Sterujący Rady Partnerów Mazowieckiego Klastra Lotniczego AVIATION MAZOVIA
www.smil.org.pl | mapa strony | e-poczta
Stowarzyszenie Młodych Inżynierów Lotnictwa
al. Krakowska 110/114 bud. S pok. 12; 02-256 Warszawa
Wersja polska