Strona główna SMIL Strona główna SMIL

Stowarzyszenie Młodych Inżynierów Lotnictwa

Skąd to się wzięło?

Laboratorium Przemysłowe 1981
Tradycyjne zdjęcie Laboratorium Przemysłowego przed hangarem Muzeum Lotnictwa w Krakowie
(rok 1981)
W roku 2001 grupa czterech studentów Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej postawiła sobie za zadanie organizację wyjazdu naukowego, mającego na celu poznanie przemysłu lotniczego w Polsce. Wyjazd miał stanowić integralną część przedmiotu "Laboratorium Przemysłowe", obowiązkowego na specjalnościach "Eksploatacja" i "Samoloty i Szybowce" Wydziału MEL. Tradycja wyjazdów sięga lat siedemdziesiątych XX wieku, jednakże, z przyczyn organizacyjnych i finansowych, przez ostatnie dziesięciolecie zarzucono tę formę nauczania inżynierów. Grupa Inicjatywna, bo tak sygnowano działalność organizacyjną zespołu, miała przed sobą niełatwe zadanie pozyskania środków finansowych na organizację wyjazdu. Trzeba tu dodać, że podstawowym wymogiem była minimalna odpłatność ze strony uczestników wyjazdu, czyli studentów wymienionych powyżej specjalności. Cel ten został osiągnięty i przedsięwzięcie odniosło sukces,
Laboratorium Przemysłowe 2001
Pamiątkowe zdjęcie uczestników Laboratorium Przemysłowego 2001
co mogą potwierdzić uczestnicy wyjazdu, z których wielu jest już inżynierami korzystającymi z doświadczenia "Laboratorium Przemysłowego" w swej karierze zawodowej. Praca Grupy przy organizacji wyjazdu stała się źródłem wielu przemyśleń i wniosków, z których najważniejszy to konieczność stworzenia podmiotu skupiającego studentów i absolwentów szkół i uczelni o specjalnościach lotniczych, nie będącego jednak elementem struktur podległych nadzorowi ministerialnemu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Dlaczego? O tym poniżej.

Dlaczego SMIL?

Cała istota SMIL zawarta jest w nazwie:

  • Stowarzyszenie - to forma prawna, jaką wybraliśmy. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada swój statut, który określa zasady funkcjonowania stowarzyszenia. Co najważniejsze, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą i pozyskiwać środki finansowe na swą działalność, co zawdzięcza niezależności od struktur budżetowych.
  • Młodych - bo to dla nich, czyli dla nas, ma działać SMIL. Istotą działalności naszego stowarzyszenia jest pomoc naszym kolegom (i sobie) w znalezieniu miejsca w obecnej, jakże specyficznej, rzeczywistości gospodarczej. Służyć ma temu szeroki wachlarz środków przewidzianych w Statucie, do którego lektury zachęcamy.
  • Inżynierów - ich ma skupiać SMIL. Tu trzeba zaznaczyć, że posiadanie lotniczego wykształcenia technicznego (pełnego, lub niepełnego), jest warunkiem koniecznym stania się członkiem zwyczajnym SMIL. A z członkiem stowarzyszenia jest podobnie, jak z profesorem - zwyczajny ma najwięcej do powiedzenia.
  • Lotnictwa - to słowo wyznaczyło nam drogę życiową i jest kluczowym w nazwie Stowarzyszenia. Dla wszystkich z nas ma znaczenie, którego nie trzeba komentować.

Po co?

Nasz namiot na Międzynarodowym Pikniku Lotniczym Góraszka2003
Początkiem naszej działalności był Piknik Lotniczy w Góraszce w 2003 roku

Jest to pytanie godne inżyniera. Odpowiedź częściowo już dano: jednostka samodzielna, nie związana organizacyjnie ze szkolnictwem, posiada większą swobodę działania, a przede wszystkim - finansowania. Ponadto jasno określony charakter formalno-prawny Stowarzyszenia czyni je wiarygodnym partnerem dla potencjalnych sponsorów, mecenasów i pracodawców. Mamy nadzieję, że dzięki zaangażowaniu, rzetelności i uczciwości członków SMIL będzie uważane za stowarzyszenie elitarne. SMIL nie stanowi opozycji dla kół, klubów i stowarzyszeń działających na uczelniach, gdyż jego działalność obejmuje inne zakresy i dążenie do osiągnięcia innych celów, przy użyciu innych środków. W branży lotniczej jest to inicjatywa pionierska, która, mamy nadzieję, przyczyni się do stworzenia mini-lobby młodych, rzetelnych i starannie wykształconych ludzi, z których każdy ma swój własny, niepowtarzalny balast doświadczeń. Chcielibyśmy, aby SMIL przyczyniło się do scementowania naszego, niezbyt licznego, ale jakże elitarnego grona.


Jak?

Na to pytanie odpowiedź daje Statut SMIL. Przede wszystkim zamierzamy ułatwić członkom Stowarzyszenia dostęp do szkoleń i wyjazdów, mających podwyższać kwalifikacje zawodowe młodych inżynierów. Zamierzamy sami organizować szkolenia, ale również imprezy integracyjne i sportowe. Najważniejszym jednak celem naszej działalności jest pomoc absolwentom wydziałów lotniczych w nawiązaniu kontaktów z firmami branżowymi. Jeżeli to się powiedzie, wszyscy będziemy mieli powody do zadowolenia.

Kto może przystąpić do SMIL i z czym się to wiąże?

Do Stowarzyszenia Młodych inżynierów Lotnictwa mogą przystąpić osoby fizyczne - studenci i absolwenci uczelni technicznych o specjalności lotniczej, zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje po złożeniu indywidualnego, osobistego, pisemnego zgłoszenia, które musi zostać pozytywnie rozpatrzone przez Zarząd SMIL. Należy również udokumentować swoje wykształcenie, tudzież kierunek studiów. Członek zwyczajny ma pełne prawa wyborcze i zdolność do czynności prawnych. Każdy z członków może więc i powinien mieć wpływ na oblicze Stowarzyszenia, zgłaszać wnioski i postulaty wobec władz, jak również oceniać ich działalność. Naturalnym też jest, że członek może brać udział w imprezach organizowanych przez SMIL i korzystać na ustalonych zasadach z mienia Stowarzyszenia. Członek zwyczajny ma też obowiązki: po pierwsze - przestrzegania Statutu, uchwał i postanowień władz SMIL, a także aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia. Po drugie - ciągle samodzielnie podwyższać swoje kwalifikacje jako inżyniera; nie zamierzamy nikogo uszczęśliwiać na siłę.. . Po trzecie - przestrzegać zasad współżycia społecznego, dbać o dobre imię, mienie i reputację SMIL, co powinno być oczywiste dla wszystkich z nas. I po czwarte - liczymy na regularne opłacanie składek członkowskich, które umożliwią sprawne działanie i utrzymanie płynności finansowej Stowarzyszenia.

Zarysowany tu pokrótce obraz Stowarzyszenia Młodych Inżynierów Lotnictwa stanowi jedynie wizję kilku członków- założycieli SMIL. Zakres i metody działania, a co za tym idzie, efekty, zależeć będzie od zaangażowania wszystkich tych, którzy będą chcieli do nas przystąpić i uczestniczyć budowaniu wizerunku Stowarzyszenia. Nie będzie to praca łatwa, ale z pewnością warta wysiłku. Mamy nadzieję, że przyjemna - w końcu tyle lat uczono nas pracy zespołowej. Poradzimy sobie. Przemyślcie naszą propozycję.

Członkowie-założyciele 
Stowarzyszenia Młodych
Inżynierów Lotnictwa   

 
www.smil.org.pl | mapa strony | e-poczta
Stowarzyszenie Młodych Inżynierów Lotnictwa
al. Krakowska 110/114 bud. S pok. 12; 02-256 Warszawa
Wersja polska