Strona główna SMIL Strona główna SMIL

Statut
Stowarzyszenia Młodych Inżynierów Lotnictwa

Rozdział III.
Członkowie, ich prawa i obowiązki, nagrody i kary, rozstrzyganie sporów.

9.

 1. Członkowie SMIL dzielą się na:
  1.  
  2. - zwyczajnych
  3. - wspierających
  4. - honorowych

10.

 1. Członkami zwyczajnymi SMIL są:

  1. osoby fizyczne studenci i absolwenci uczelni technicznych o specjalności lotniczej,
  2. członkami zwyczajnymi mogą być również cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terenie Polski.
 2. Przyjęcie osób fizycznych w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie indywidualnego, osobistego zgłoszenia pisemnego, zatwierdzonego przez Zarząd SMIL, zobowiązania się do przestrzegania Statutu SMIL i udokumentowania swojego kształcenia na kierunku lotniczym lub przedstawienia dokumentu świadczącego o ukończeniu w/w studiów..

11.

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1.  
  2. 1) uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu. Wiąże się to z pełną zdolnością do czynności prawnych z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym,
  3. 2) brać czynny udział w zawodach i imprezach lotniczych oraz akcjach ekologicznych organizowanych przez SMIL,
  4. 3) zgłaszać wnioski i postulaty wobec władz SMIL, oceniać i krytykować ich działalność, otrzymywać od SMIL pomoc w zakresie realizacji jego statutowych działań,
  5. 4) korzystać z urządzeń i sprzętu SMIL na zasadach ustalonych regulaminem wewnętrznym.

12.

 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  1.  
  2. 1) przestrzegać przepisów Statutu oraz uchwał i postanowień władz SMIL
  3. 2) regularnie opłacać składki członkowskie,
  4. 3) brać czynny udział w działalności SMIL,
  5. 4) przestrzegać zasad współżycia społecznego oraz dbać o mienie i dobrą reputację SMIL,
  6. 5) podnosić swoje kwalifikacje jako inżynierów lotnictwa.

13.

 1. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne lub fizyczne zainteresowane działalnością SMIL,
 2. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje na podstawie pisemnej deklaracji przyjętej przez Zarząd SMIL w formie uchwały.

14.

 1. Członkowie wspierający mają prawo:
  1.  
  2. 1) brać udział osobiście lub poprzez swoich przedstawicieli z głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu,
  3. 2) wysuwać postulaty i wnioski wobec władz SMIL, oceniać i poddawać krytyce ich działalność.

15.

 1. Członkowie wspierający mają obowiązek:
  1.  
  2. 1) aktywnie pomagać w realizacji celów statutowych SMIL,
  3. 2) przestrzegać przepisów Statutu.

16.

 1. Członkami honorowymi SMIL są osoby fizyczne lub prawne, szczególnie zasłużone dla rozwoju lotnictwa, techniki oraz technologii lotniczej cywilnej i wojskowej..
 2. Godność członka honorowego nadawana jest przez Zarząd SMIL.

17.

 1. Członkowie honorowi mają prawo:
  1.  
  2. 1) brać udział z głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu i posiedzeniach Zarządu,
  3. 2) brać udział w zawodach i imprezach lotniczych oraz akcjach ekologicznych organizowanych przez SMIL,
  4. 3) korzystać z uprawnień i przywilejów określonych przez Zarząd SMIL.
  5.  
 2. Do obowiązków członków honorowych należy przestrzeganie postanowień Statutu.

18.

 1. Członkostwo wygasa wskutek:
  1.  
  2. 1) wystąpienia zgłoszonego na piśmie, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań rzeczowych i finansowych,
  3. 2) skreślenia z listy członków SMIL w razie nieuczestniczenia w realizacji jego statutowych zadań,
  4. 3) w formie wykluczenia w razie naruszenia postanowień Statutu lub nieprzestrzegania zasad współżycia społecznego,
  5. 4) rozwiązania SMIL.
  6.  
 2. Od decyzji wykluczającej przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

19.

 1. Zarząd ma prawo przydzielania nagród członkom i działaczom nie będącym członkami za wybitne zasługi na rzecz rozwoju SMIL.
 2. Regulamin nagród i kar ustanawia Zarząd SMIL w formie oddzielnej uchwały
 3. Prawo wymierzania kar przysługuje Zarządowi.
 4. Rozpatrywanie sporów w obrębie SMIL należy do Zarządu.
 5. Zasady oraz tryb rozstrzygania sporów określa każdorazowo Zarząd w formie oddzielnej uchwały.
Zamknij rozdział
Wersja do druku
www.smil.org.pl | mapa strony | e-poczta
Stowarzyszenie Młodych Inżynierów Lotnictwa
al. Krakowska 110/114 bud. S pok. 12; 02-256 Warszawa
Wersja polska