Strona główna SMIL Strona główna SMIL

Statut
Stowarzyszenia Młodych Inżynierów Lotnictwa

Rodział IV.
Struktura organizacyjna i władze Stowarzyszenia Młodych Inżynierów Lotnictwa

20.

 1. Władzami SMIL są: Walne Zgromadzenie i Zarząd SMIL.
 2. Organem kontrolnym jest Komisja Rewizyjna.
 3. Szczegółowe kompetencje członków Zarządu określa Zarząd SMIL w formie uchwały.

21.

 1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku nie później niż do dnia 30 czerwca.
 3. Termin, miejsce i porządek Walnego Zgromadzenia powinien być podany do wiadomości członków nie później niż 14 dni przed jego datą.
 4. Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę uprawnionych.
 5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  1. 1) ustalanie kierunków i programów działalności SMIL,
  2. 2) udzielenie absolutorium Zarządowi SMIL,
  3. 3) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, dokonywanie ocen całokształtu działalności SMIL, rozpatrywanie odwołań,
  4. 4) wybór Prezesa, pozostałych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  5. 5) uchwalanie wysokości składek członkowskich i sposobu ich pobierania
  6. 6) uchwalanie zmian Statutu SMIL,
  7. 7) decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
  8. 8) podejmowanie innych uchwał w sprawie SMIL.
 6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane na skutek:
  1. 1) uchwały Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,
  2. 2) wniosku zgłoszonego przez co najmniej 50 % członków zwyczajnych.
 7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez jest w terminie 2 miesięcy od daty uchwały lub wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane

22.

 1. Zarząd składa się z Prezesa, wiceprezesa i dwóch członków, a jest wybierany na okres 3 lat.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. 1) reprezentowanie SMIL,
  2. 2) wybór wiceprezesa,
  3. 3) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
  4. 4) uchwalanie budżetu oraz jego realizacja,
  5. 5) przyjmowanie w poczet członków i wydawanie legitymacji członkowskich,
  6. 6) zarządzanie majątkiem i funduszami SMIL,
  7. 7) uchwalanie regulaminów dotyczących organizacji działalności SMIL, w tym także regulaminu kar i nagród,
  8. 8) wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
 3. Zarząd dla wypracowania skutecznych sposobów realizacji celów statutowych może tworzyć komisje lub inne organy doradcze i opiniodawcze, które realizują powierzone zdania przez Zarząd SMIL, oraz zapraszać na swoje posiedzenia osoby z głosem doradczym, nie zrzeszone w SMIL.
 4. Zarząd zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w kwartale.

23.

 1. Jeżeli szczegółowe przepisy nie stanowią inaczej, uchwały władz SMIL zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania. Głosuje się za i przeciw uchwale.
 2. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.

24.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres 3 lat.
 2. W skład komisji nie mogą wchodzić:
  1. 1) członkowie Zarządu ani osoby pozostające z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
  2. 2) funkcyjni członkowie SMIL.
  3. 3) osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu.
 4. Komisja Rewizyjna bada całokształt działalności SMIL. W tym celu Komisja:
  1. 1) przeprowadza okresowe kontrole statutowej działalności SMIL,
  2. 2) może żądać od Zarządu oraz władz SMIL wyjaśnień dotyczących ich działalności,
  3. 3) w razie stwierdzenia nieprawidłowości w toku kontroli określa sposoby i terminy ich usunięcia,
  4. 4) składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swej działalności, a także posiada wyłączne prawo zgłaszania wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą z tytułu pełnienia funkcji otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26 poz.306, z 2001 r. nr 85 poz. 924 i nr 154 poz. 1799 z 2002 r. nr 133, poz. 984 oraz z 2003 r. nr 45, poz. 391 i nr 60, poz. 535
Zamknij rozdział
Wersja do druku
www.smil.org.pl | mapa strony | e-poczta
Stowarzyszenie Młodych Inżynierów Lotnictwa
al. Krakowska 110/114 bud. S pok. 12; 02-256 Warszawa
Wersja polska