Strona główna SMIL Strona główna SMIL

Statut
Stowarzyszenia Młodych Inżynierów Lotnictwa

Rodział V.
Zasady wyborcze

25.

  1. Wszystkie władze SMIL i Komisję Rewizyjną wybiera się w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, przy nieograniczonej liczbie kandydatów na Walnym Zgromadzeniu. Liczba kandydatów powinna przewyższać liczbę wybieranych. O trybie wyłaniania kandydatów decyduje Walne Zgromadzenie.
  2. Czynne i bierne prawo wyborcze mają członkowie zwyczajni określeni w par. 10 Statutu.
  3. Głosowanie odbywa się na poszczególnych kandydatów. Za wybranych do władz uznaje się tych, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów. Liczba wybranych członków władz winna być równa wielkości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie.
  4. Wyboru przewodniczącego i sekretarza Komisji Rewizyjnej dokonują członkowie tej Komisji.
  5. W razie ustąpienia członka władz, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków SMIL.
  6. Liczba członków władz z kooptacji nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków władz wybranych.
  7. Tę samą funkcję z wyboru we władzach SMIL można pełnić nieprzerwanie przez 2 kadencje, chyba, że Walne Zgromadzenie ustanowi inaczej.
  8. Zarząd opracowuje regulamin wyborczy, który przyjmuje Walne Zgromadzenie.
Zamknij rozdział
Wersja do druku
www.smil.org.pl | mapa strony | e-poczta
Stowarzyszenie Młodych Inżynierów Lotnictwa
al. Krakowska 110/114 bud. S pok. 12; 02-256 Warszawa
Wersja polska