Strona główna SMIL Strona główna SMIL

Statut
Stowarzyszenia Młodych Inżynierów Lotnictwa

Rodział VI.
Majątek i fundusze SMIL

26.

 1. Majątek SMIL stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze
 2. Na majątek Stowarzyszenia Młodych Inżynierów Lotnictwa składają się:
  1. 1) wpływy ze składek członkowskich,
  2. 2) dotacje, darowizny, spadki i zapisy,
  3. 3) dochody z działalności własnej oraz majątku Stowarzyszenia,
  4. 4) wpływy z ofiarności publicznej,
  5. 5) inne wpływy.
 3. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku oraz zaciągania innych zobowiązań uprawniony jest Zarząd SMIL.
 4. Zasady i tryb korzystania z majątku, a w szczególności z majątku nie będącego własnością SMIL a wykorzystywanego do działalności statutowej określa Zarząd SMIL.
 5. Do ważności oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie co najmniej 2 członków Zarządu w tym Prezesa lub wiceprezesa.
 6. W stosunku do majątku Stowarzyszenia zabrania się:
  1. - udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej osobami bliskimi.
  2. - przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencjach warunkach
  3. - wykorzystania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  4. - zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
Zamknij rozdział
Wersja do druku
www.smil.org.pl | mapa strony | e-poczta
Stowarzyszenie Młodych Inżynierów Lotnictwa
al. Krakowska 110/114 bud. S pok. 12; 02-256 Warszawa
Wersja polska