Statut
Stowarzyszenia Młodych Inżynierów Lotnictwa

Rozdział I.
Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny

1.

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Młodych Inżynierów Lotnictwa, w skrócie, zwane dalej SMIL.

2.

 1. Stowarzyszenie Młodych Inżynierów Lotnictwa jest organizacją dla wszystkich studentów i absolwentów uczelni technicznych o specjalności lotniczej.
 2. SMIL jest organizacją działającą w zakresie propagowania techniki i technologii lotniczej oraz problemów ekologii związanych z lotnictwem, upowszechniania wiedzy o historii i współczesności lotnictwa w Polsce i na świecie, upowszechniania sportów lotniczych i wiedzy o nich, propagowania wiedzy o lotnictwie i technice wojskowej, kontaktów studentów z firmami branżowymi.

3.

Terenem działania SMIL jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto stołeczne Warszawa.

4.

Stowarzyszenie Młodych Inżynierów Lotnictwa posiada osobowość prawną.

5.

SMIL może być członkiem międzynarodowych i krajowych organizacji zainteresowanych techniką, technologią, historią i współczesnością lotnictwa cywilnego i wojskowego, korzystając z uprawnień wynikających ze statutów tych organizacji.

6.

Stowarzyszenie w swojej działalności posługuje się: znakiem graficznym, pieczęcią, znaczkami stowarzyszenia, legitymacjami członkowskimi.

Rodział II.
Cel i środki działania

7.

 1. Celem działalności SMIL jest w szczególności:
  1.  
  2. 1) Popularyzacja historii i współczesności lotnictwa w Polsce i na świecie,
  3. 2) Organizowanie wyjazdów i szkoleń związanych ze współczesną techniką i technologią stosowaną w przemyśle lotniczym, współczesną i historyczną techniką lotnictwa wojskowego, a także problemami eksploatacji statków powietrznych cywilnych i wojskowych,
  4. 3) Organizowanie zajęć, szkoleń, zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,
  5. 4) Pomoc absolwentom wydziałów lotniczych w kontaktach z firmami branżowymi,
  6. 5) Pomoc w dostępie do szkoleń specjalistycznych dla studentów i absolwentów.

8.

 1. Dla osiągnięcia swoich celów SMIL stosuje następujące środki działania:
  1.  
  2. 1) Współdziała ze wszystkimi zainteresowanymi organizacjami, instytucjami i osobami fizycznymi.
  3. 2) Organizuje i uczestniczy w zawodach, imprezach lotniczych i akcjach ekologicznych,
  4. 3) Organizuje i współuczestniczy w szkoleniach z zakresu techniki i technologii lotniczej,
  5. 4) Organizuje wyjazdy i szkolenia zapoznawcze z historią i współczesnym rozwojem lotnictwa cywilnego, wojskowego i sportu lotniczego w Polsce i na świecie
  6. 5) Organizuje spotkania z przedstawicielami firm branżowych,
  7. 6) Propaguje i uczestniczy w różnych działaniach na rzecz ochrony przyrody i środowiska naturalnego,
  8. 7) Współdziała w zakresie rozwoju wiedzy o lotnictwie, ochrony środowiska i działań proekologicznych z właściwymi organizacjami i instytucjami oraz osobami fizycznymi,
  9. 8) Podejmuje inne przedsięwzięcia zgodne z prawem w ramach statutowej działalności jakie okażą się celowe do rozwoju wiedzy o lotnictwie i zadań proekologicznych na terenie działania.

Rozdział III.
Członkowie, ich prawa i obowiązki, nagrody i kary, rozstrzyganie sporów.

9.

 1. Członkowie SMIL dzielą się na:
  1.  
  2. - zwyczajnych
  3. - wspierających
  4. - honorowych

10.

 1. Członkami zwyczajnymi SMIL są:

  1. osoby fizyczne studenci i absolwenci uczelni technicznych o specjalności lotniczej,
  2. członkami zwyczajnymi mogą być również cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terenie Polski.
 2. Przyjęcie osób fizycznych w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie indywidualnego, osobistego zgłoszenia pisemnego, zatwierdzonego przez Zarząd SMIL, zobowiązania się do przestrzegania Statutu SMIL i udokumentowania swojego kształcenia na kierunku lotniczym lub przedstawienia dokumentu świadczącego o ukończeniu w/w studiów..

11.

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1.  
  2. 1) uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu. Wiąże się to z pełną zdolnością do czynności prawnych z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym,
  3. 2) brać czynny udział w zawodach i imprezach lotniczych oraz akcjach ekologicznych organizowanych przez SMIL,
  4. 3) zgłaszać wnioski i postulaty wobec władz SMIL, oceniać i krytykować ich działalność, otrzymywać od SMIL pomoc w zakresie realizacji jego statutowych działań,
  5. 4) korzystać z urządzeń i sprzętu SMIL na zasadach ustalonych regulaminem wewnętrznym.

12.

 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  1.  
  2. 1) przestrzegać przepisów Statutu oraz uchwał i postanowień władz SMIL
  3. 2) regularnie opłacać składki członkowskie,
  4. 3) brać czynny udział w działalności SMIL,
  5. 4) przestrzegać zasad współżycia społecznego oraz dbać o mienie i dobrą reputację SMIL,
  6. 5) podnosić swoje kwalifikacje jako inżynierów lotnictwa.

13.

 1. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne lub fizyczne zainteresowane działalnością SMIL,
 2. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje na podstawie pisemnej deklaracji przyjętej przez Zarząd SMIL w formie uchwały.

14.

 1. Członkowie wspierający mają prawo:
  1.  
  2. 1) brać udział osobiście lub poprzez swoich przedstawicieli z głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu,
  3. 2) wysuwać postulaty i wnioski wobec władz SMIL, oceniać i poddawać krytyce ich działalność.

15.

 1. Członkowie wspierający mają obowiązek:
  1.  
  2. 1) aktywnie pomagać w realizacji celów statutowych SMIL,
  3. 2) przestrzegać przepisów Statutu.

16.

 1. Członkami honorowymi SMIL są osoby fizyczne lub prawne, szczególnie zasłużone dla rozwoju lotnictwa, techniki oraz technologii lotniczej cywilnej i wojskowej..
 2. Godność członka honorowego nadawana jest przez Zarząd SMIL.

17.

 1. Członkowie honorowi mają prawo:
  1.  
  2. 1) brać udział z głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu i posiedzeniach Zarządu,
  3. 2) brać udział w zawodach i imprezach lotniczych oraz akcjach ekologicznych organizowanych przez SMIL,
  4. 3) korzystać z uprawnień i przywilejów określonych przez Zarząd SMIL.
  5.  
 2. Do obowiązków członków honorowych należy przestrzeganie postanowień Statutu.

18.

 1. Członkostwo wygasa wskutek:
  1.  
  2. 1) wystąpienia zgłoszonego na piśmie, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań rzeczowych i finansowych,
  3. 2) skreślenia z listy członków SMIL w razie nieuczestniczenia w realizacji jego statutowych zadań,
  4. 3) w formie wykluczenia w razie naruszenia postanowień Statutu lub nieprzestrzegania zasad współżycia społecznego,
  5. 4) rozwiązania SMIL.
  6.  
 2. Od decyzji wykluczającej przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

19.

 1. Zarząd ma prawo przydzielania nagród członkom i działaczom nie będącym członkami za wybitne zasługi na rzecz rozwoju SMIL.
 2. Regulamin nagród i kar ustanawia Zarząd SMIL w formie oddzielnej uchwały
 3. Prawo wymierzania kar przysługuje Zarządowi.
 4. Rozpatrywanie sporów w obrębie SMIL należy do Zarządu.
 5. Zasady oraz tryb rozstrzygania sporów określa każdorazowo Zarząd w formie oddzielnej uchwały.

Rodział IV.
Struktura organizacyjna i władze Stowarzyszenia Młodych Inżynierów Lotnictwa

20.

 1. Władzami SMIL są: Walne Zgromadzenie i Zarząd SMIL.
 2. Organem kontrolnym jest Komisja Rewizyjna.
 3. Szczegółowe kompetencje członków Zarządu określa Zarząd SMIL w formie uchwały.

21.

 1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku nie później niż do dnia 30 czerwca.
 3. Termin, miejsce i porządek Walnego Zgromadzenia powinien być podany do wiadomości członków nie później niż 14 dni przed jego datą.
 4. Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę uprawnionych.
 5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  1. 1) ustalanie kierunków i programów działalności SMIL,
  2. 2) udzielenie absolutorium Zarządowi SMIL,
  3. 3) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, dokonywanie ocen całokształtu działalności SMIL, rozpatrywanie odwołań,
  4. 4) wybór Prezesa, pozostałych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  5. 5) uchwalanie wysokości składek członkowskich i sposobu ich pobierania
  6. 6) uchwalanie zmian Statutu SMIL,
  7. 7) decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
  8. 8) podejmowanie innych uchwał w sprawie SMIL.
 6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane na skutek:
  1. 1) uchwały Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,
  2. 2) wniosku zgłoszonego przez co najmniej 50 % członków zwyczajnych.
 7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez jest w terminie 2 miesięcy od daty uchwały lub wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane

22.

 1. Zarząd składa się z Prezesa, wiceprezesa i dwóch członków, a jest wybierany na okres 3 lat.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. 1) reprezentowanie SMIL,
  2. 2) wybór wiceprezesa,
  3. 3) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
  4. 4) uchwalanie budżetu oraz jego realizacja,
  5. 5) przyjmowanie w poczet członków i wydawanie legitymacji członkowskich,
  6. 6) zarządzanie majątkiem i funduszami SMIL,
  7. 7) uchwalanie regulaminów dotyczących organizacji działalności SMIL, w tym także regulaminu kar i nagród,
  8. 8) wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
 3. Zarząd dla wypracowania skutecznych sposobów realizacji celów statutowych może tworzyć komisje lub inne organy doradcze i opiniodawcze, które realizują powierzone zdania przez Zarząd SMIL, oraz zapraszać na swoje posiedzenia osoby z głosem doradczym, nie zrzeszone w SMIL.
 4. Zarząd zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w kwartale.

23.

 1. Jeżeli szczegółowe przepisy nie stanowią inaczej, uchwały władz SMIL zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania. Głosuje się za i przeciw uchwale.
 2. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.

24.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres 3 lat.
 2. W skład komisji nie mogą wchodzić:
  1. 1) członkowie Zarządu ani osoby pozostające z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
  2. 2) funkcyjni członkowie SMIL.
  3. 3) osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu.
 4. Komisja Rewizyjna bada całokształt działalności SMIL. W tym celu Komisja:
  1. 1) przeprowadza okresowe kontrole statutowej działalności SMIL,
  2. 2) może żądać od Zarządu oraz władz SMIL wyjaśnień dotyczących ich działalności,
  3. 3) w razie stwierdzenia nieprawidłowości w toku kontroli określa sposoby i terminy ich usunięcia,
  4. 4) składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swej działalności, a także posiada wyłączne prawo zgłaszania wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą z tytułu pełnienia funkcji otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26 poz.306, z 2001 r. nr 85 poz. 924 i nr 154 poz. 1799 z 2002 r. nr 133, poz. 984 oraz z 2003 r. nr 45, poz. 391 i nr 60, poz. 535

Rodział V.
Zasady wyborcze

25.

 1. Wszystkie władze SMIL i Komisję Rewizyjną wybiera się w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, przy nieograniczonej liczbie kandydatów na Walnym Zgromadzeniu. Liczba kandydatów powinna przewyższać liczbę wybieranych. O trybie wyłaniania kandydatów decyduje Walne Zgromadzenie.
 2. Czynne i bierne prawo wyborcze mają członkowie zwyczajni określeni w par. 10 Statutu.
 3. Głosowanie odbywa się na poszczególnych kandydatów. Za wybranych do władz uznaje się tych, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów. Liczba wybranych członków władz winna być równa wielkości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie.
 4. Wyboru przewodniczącego i sekretarza Komisji Rewizyjnej dokonują członkowie tej Komisji.
 5. W razie ustąpienia członka władz, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków SMIL.
 6. Liczba członków władz z kooptacji nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków władz wybranych.
 7. Tę samą funkcję z wyboru we władzach SMIL można pełnić nieprzerwanie przez 2 kadencje, chyba, że Walne Zgromadzenie ustanowi inaczej.
 8. Zarząd opracowuje regulamin wyborczy, który przyjmuje Walne Zgromadzenie.

Rodział VI.
Majątek i fundusze SMIL

26.

 1. Majątek SMIL stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze
 2. Na majątek Stowarzyszenia Młodych Inżynierów Lotnictwa składają się:
  1. 1) wpływy ze składek członkowskich,
  2. 2) dotacje, darowizny, spadki i zapisy,
  3. 3) dochody z działalności własnej oraz majątku Stowarzyszenia,
  4. 4) wpływy z ofiarności publicznej,
  5. 5) inne wpływy.
 3. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku oraz zaciągania innych zobowiązań uprawniony jest Zarząd SMIL.
 4. Zasady i tryb korzystania z majątku, a w szczególności z majątku nie będącego własnością SMIL a wykorzystywanego do działalności statutowej określa Zarząd SMIL.
 5. Do ważności oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie co najmniej 2 członków Zarządu w tym Prezesa lub wiceprezesa.
 6. W stosunku do majątku Stowarzyszenia zabrania się:
  1. - udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej osobami bliskimi.
  2. - przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencjach warunkach
  3. - wykorzystania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  4. - zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rodział VII.
Zmiana Statutu - rozwiązanie Stowarzyszenia Młodych Inżynierów Lotnictwa

27.

 1. Zmiana Statutu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia przyjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 70 % członków SMIL
 2. Uchwała o rozwiązaniu SMIL może być podjęta w trybie par. 27 ust. 1. Powinna ona określać sposób likwidacji i cel na jaki nastąpi przekazanie majątku

28.

 1. Statut niniejszy został uchwalony na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Młodych Inżynierów Lotnictwa dnia 26 maja 2004r.